Kuinka tuomareita jymäytetään, tuomarit junailevat vääriä tuomioita ja miksi asiaan ei puututa

Vaikka oikeudessa puitava juttu näyttää juridisesti selvältä ja sitä ajetaan hyvin, voi jutun hävitä. Usein tällaisissa tapauksissa on oikeudenkäynti ollut epärehti. Useimmiten vilpillisiä keinoja riitajutussa käyttää toinen jutun osapuolista tai tämän asianajaja. Mutta myös tuomari ja syyttäjä syyllistyvät toisinaan vääriksi tietämiensä keinojen käyttöön.

Varsinaiset ongelmat alkavat kuitenkin silloin, kun epärehelliset, laittomat keinot ovat johtaneet väärään lainvoimaiseen tuomioon. Korkein oikeus jättää lähes poikkeuksetta korjaamatta epärehdissä oikeudenkäynnissä tapahtuneen vääryyden silloinkin, kun sen lain perusteella tulisi niin tehdä. Epärehdillä tavalla saavutettu tuomio jää lainvoimaiseksi, ja epärehtiin toimintaan syyllistyneet välttyvät lain määräämiltä seuraamuksilta.

Erityisesti korkeimman oikeuden osuus asiassa hämmästyttää, mutta siitä on vakuuttavaa näyttöä. Kyse on vakavasta ongelmasta. Toimiva väärien tuomioiden korjausmekanismi on olennainen osa uskottavaa ja hyväksyttävää oikeusjärjestelmää. Tässä kirjoituksessa kyseisiä tuomioita kutsutaan kafkatuomioiksi.

Kafkatuomio on lainvoimainen mutta väärä tuomio, joka on tullut oikeudenkäynnistä, jossa vähintään viimeisessä oikeusasteessa, usein useammassa, tuomioon on päädytty lainrikkomusten avulla, eikä tuomiota ole myöhemmin korjattu korkeimmassa oikeudessa, niin kuin olisi pitänyt.

Tavallisesti epärehdit oikeudenkäynnit saavat alkunsa jo alemmissa oikeusasteissa. Niissä epärehtien keinojen käyttö on arkipäivää. Vilpillisten keinojen käyttö on osoittautunut kannattavaksi, ja moni asianajaja on tullut taitavaksi tälläkin saralla.

Mitä tarkoitetaan epärehdeillä keinoilla

Melkein aina kyse on harhauttamisesta väärän informaation avulla.

Syytetty saa oikeudessa valehdella. Tämä ei kuitenkaan tavallisesti aiheuta ylitsepääsemätöntä haittaa oikeudenkäynnille. Tuomari osaa tällaisissa tilanteissa odottaakin saavansa väärää tietoa.

Ongelmallisia oikeudenkäynnin kannalta ovat ne tilanteet, joissa tuomari odottaa ja luottaa saavansa oikeaa tietoa, mutta ei sitä saakaan. Luottamus voidaan pettää esimerkiksi turvautumalla väärään valaan, mikä onkin hyvästä syystä laissa sanktioitu.

Mutta tuomari voidaan myös hienovaraisin keinoin johdatella käsittämään väärin jokin olennainen tosiseikka tavalla, joka rikkoo oikeudenkäynnin kirjoittamattomia pelisääntöjä mutta ei lakia. Näitä harhauttamiseen pyrkiviä tekoja, olkoon ne sitten laittomia tai ei, nimitetään tässä kirjoituksessa epärehdeiksi tai vilpillisiksi.

Epärehtien keinojen käytöstä puhutaan myös niissä vakavissa tapauksissa, joissa tuomarit vilpillisessä tarkoituksessa itse vaikuttavat oikeudenkäynnin kulkuun tai tuomioon.

Epärehtien keinojen asema oikeudenkäynneissä

Suurin osa oikeudenkäynneistä on onneksi rehtejä tai ainakin riittävän rehtejä. Tuomarit hoitavat työnsä rehellisesti ja ammattitaitoisesti, eivätkä epärehdit keinot, jos niitä käytetään, enimmäkseen pääse vaikuttamaan oikeudenkäynnin tulokseen. Tosin epärehtien keinojen käytön palkitsevuus kallistaa koko ajan vaakakuppia toiseen suuntaan.

Kuinka epärehdit keinot toimivat käytännössä, on helpointa ymmärtää hyvän esimerkin avulla. Seuraavan oikeudenkäynnin pääkäsittely rajoittui sekä käräjä- että hovioikeudessa yhteen istuntopäivään. Siitä huolimatta epärehtien keinojen määrä nousi kunnioitettavan suureksi.

Esimerkki näyttää kuinka turvallista epärehtien keinojen käyttäminen todellisuudessa on, kunhan se vain tapahtuu koordinoidusti. Erityisen valaisevaksi esimerkkitapauksen tekeekin, että se osoittaa konkreettisen kohdan jutun myöhemmästä käsittelystä, jossa korkein oikeus luisti velvollisuudestaan puuttua kyseisessä oikeudenkäynnissä käytettyihin epärehteihin keinoihin.

Oikeudenkäynneissä käytettyjä epärehtejä keinoja

Väärennys. Todisteen väärentäminen toimii hyvin siksi, että väärennyksen käyttöä ei useinkaan osata edes epäillä. Esimerkkitapauksessa kirjallisena todisteena oli väärä asiakirja.

Väärä vala. Väärä vala eli perätön lausuma on vaikeasti osoitettavissa oleva rikos. Lisäksi perätöntä lausumaa voi peitellä. Esimerkkitapauksessa usean todistajan voi epäillä syyllistyneen väärään valaan.

Asiakirjan tahallinen väärinlukeminen. Oikeuden istunnossa todistaja voi ilmoittaa lukevansa pätkän todisteena olevasta asiakirjasta, mutta todellisuudessa lukea papereista jotain asiakirjasta poikkeavaa. Luetun tekstin ja todisteen välinen ero jää useimmiten huomaamatta. Esimerkin tapauksessa todistajan lisäksi myös asianajaja loppupuheenvuorossaan teki näin.

Asianajajan harhautus. Taitava asianajaja pystyy harhauttamaan tuomaria syyllistymättä suoranaiseen valehteluun johdattelemalla tämän ymmärtämään väärin jonkin oikeudenkäynnin kannalta tärkeän asian.

Esimerkkitapauksessa asianajajan voi epäillä harhauttaneen tuomaria tällä tavalla. Asianajaja kirjoitti oikeuteen menevän kirjelmänsä niin, ettei tuomareille selvinnyt millä perusteella kirjelmässä väitettiin vastapuolen rikkoneen lakia. Tämä johdatti tuomarit kahdessa tuomioistuimessa perustamaan tuomion teolle, jota asianosaiset eivät olleet väittäneet tehdyksi ja jonka puolesta ei ollut esitetty todisteita.

Harhauttaminen toimii niin hyvin, koska tuomarit joutuvat tulostavoitteiden puristuksissa tekemään työtä kiireessä. Tässä tapauksessa vastauskirjelmää kirjoittavalla asianajajalla oli lisäksi tiedossa, että juttua käräjäoikeudessa hoiti tuomari, jonka on sanottu laiminlyövän juttujen valmistelua. Juttuunsa huonosti valmistautunut tuomari altistuu omille virheille ja suo muille tilaisuuden vilpillisten keinojen käyttöön. Esimerkin tapauksessa käräjäoikeuden tuomarille sattui tällainen tuplavahinko.

Kuinka tuomarit junailevat vääriä tuomioita

Tuomareiden omavaltaisuus kulkee käsi kädessä heidän tuomioihinsa kohdistuvan kontrollin vähäisyyden kanssa.

Käräjäoikeuden tuomiosta voi valittaa hovioikeuteen, joka tarkistaa käräjäoikeuden ratkaisun oikeellisuuden. Hovioikeuden tuomioista ei tällaista liki automaattista valitustietä ole olemassa, ja vain muutama prosentti hovioikeuden tuomioista päätyy vastaavan oikeellisuustarkastuksen kohteeksi korkeimmassa oikeudessa.

Hovioikeuden tuomareilla on siis paljon valtaa, eikä kaikkien pää kestä tätä ilman ylisuuria käsityksiä omasta itsestä ja siitä seuraavasta omavaltaisuudesta.

Pahimmillaan omavaltaisuus ilmenee tuomarien tahtoman väärän tuomion antamisena lain edellyttämän tuomion sijasta. Tässä tapauksessa tuomio perustellaan valeperusteluilla, perusteluilla joihin tuomarit eivät itsekään usko.

Tyypillistä on jättää olennaisia asioita ilman perustelua tai perustella niitä hyvin ylimalkaisesti. Tällaisiin perusteluihin on vaikea tarttua. Näin valeperustelujen käyttöä ei tavallisessa tapauksessa voi näyttää toteen, mikä luonnollisesti on valeperusteluja käyttävien tuomareiden tarkoituskin.

Esimerkkioikeudenkäynnissä hovioikeuden tuomarit näyttävät jäävän kiinni nolosta valheesta. Asianajajan harhautuksesta kerrottaessa kävi ilmi, että tuomarit olivat erehtyneet siitä, mihin konkreettiseen tekoon asiassa oli vedottu (eli kerrottu oikeudelle, mikä vastapuolen konkreettinen teko oli rikkonut lakia ja siten ollut perustana omille oikeudessa esitetyille vaatimuksille). Näin tuomarit ottivat erehdyksensä mukaisen teon tuomionsa lähtökohdaksi ja perusteluissa sitten esittivät syyn, miksi teko oli tehty.

Ongelma on vain siinä, ettei kumpikaan osapuoli ollut väittänyt sellaista tekoa tehdyksi, ettei teon tekemisen puolesta ollut esitetty mitään todisteita ja ettei tuomareilla itsellään ollut tietoa teon tekemisestä.

Tahallisessa väärien tuomioiden antamisessa ei ole kyse vain yksittäisiä tuomareita koskevasta ilmiöstä. Esimerkkitapauksessa tuomion antoi kolme tuomaria. Jotta kysymys, onko valeperusteluja käytetty tässä tapauksessa, tulisi mahdollisimman hyvin selvitetyksi, tuomio analysoidaan yksityiskohtaisesti.

Yllättävin havainto tuomion perusteluista on suhteellisen vaikeasti havaittavien virhepäätelmien käyttö, mikä ei luonnollisestikaan ole sallittua. Vahingossakin tehtyjen virhepäätelmien löytyminen tuomion perusteluista on jo huolestuttavaa, mutta tässä tapauksessa voi epäillä niitä käytetyn työkalunomaisesti.

Valeperustelujen käyttämistä voi pitää riitajutun yhden osapuolen auttamisena. Tällaisessa tapauksessa on syytä pohtia, mikä motiivi tuomareilla voisi olla valeperusteluiden käyttämiseen. Esimerkkitapauksessa luonnollinen motiivi löytyy halusta auttaa omaa työtoveria, joka oli yksi jutun voittaneen yhtiön osakkaista.
LISÄTIETOA ...

Korkein oikeus osasyyllisenä

Oikeudenkäynnissä käytetyn vilpin pystyy tyypillisesti osoittamaan vasta jonkin ajan kuluttua oikeudenkäynnin päättymisestä, jolloin annettu tuomio voi olla jo lainvoimainen. Tällöin ylimääräinen muutoksenhaku korkeimmassa oikeudessa on ainoa mahdollisuus vääryyden korjaamiseksi.

Useimmiten mahdollisista ylimääräisistä muutoksenhakukeinoista kyseeseen tulee tuomion purkaminen. Kokemus kuitenkin osoittaa, että oikeudenkäyntirikoksen uhrin ei kannata odottaa paljoa tuomionpurkua (kuten ei muutakaan ylimääräistä muutoksenhakua) koskevan asian käsittelyltä.

Tilastojen mukaan korkein oikeus hyväksyy vain pari prosenttia yksityisten hakijoiden purkuhakemuksista, kun asianosainen on yksin hakijana. Kun asianosaisia on hakemuksessa useita, nousee hyväksymisprosentti noin 70:een. Viranomaisten tekemien purkuhakemusten hyväksymisprosentti on sitä vastoin 90 % luokkaa.

Parin prosentin luokkaa oleva hyväksymisprosentti on tavattoman alhainen suhteessa kahteen korkeampaan hyväksymisprosenttiin, mutta pelkät prosenttiluvut eivät kerro syytä tähän. Todellinen ongelma tulee näkyviin, kun tilastojen prosenttiluvuista lasketaan hyväksyttyjen hakemusten absoluuttiset kappalemäärät.

Yksin liikkeellä olevien yksityisten hakijoiden hyväksyttyjen purkuhakemusten lukumäärä on murto-osa siitä, mitä sen yksinkertaisen tilastollisen tarkastelun mukaan pitäisi olla. Tarkastelun karu johtopäätös on, että korkein oikeus hylkää virheellisesti suuren määrän kyseisen ryhmän purkuhakemuksia.

Samansuuntaiseen johtopäätökseen tullaan, kun hakemuksia käydään läpi tapauskohtaisesti. Valaisevaksi esimerkiksi voidaan ottaa jo aiemmin puituun oikeudenkäyntiin liittyvä purkuasian käsittely. Siinä lähtökohta oli tapauskohtaiselle analyysille suotuisa hovioikeuden tuomion laintulkinnan perustuessa klassiseen päättelyvirheeseen.

Kyse oli selvästi väärästä laintulkinnasta, ja korkeimman oikeuden olisi tullut purkaa tuomio, mitä se ei kuitenkin tehnyt oikein tehdystä hakemuksesta huolimatta. Näin purkuhakemuksen käsittelyn analysoinnissa voidaan lähteä ajatuksesta, että korkeimman oikeuden ratkaisu on ollut yksikäsitteisesti väärä. Tämä vapauttaa etsimään syytä väärään ratkaisuun nimenomaan hakemuksen käsittelystä, mistä löytyy niukasti mutta kuitenkin riittävästi aineistoa korkeimmassa oikeudessa tehdystä esittelykansiosta.

Tätä kautta syy väärään päätökseen selviää. Esittelykansiossa olevat yksinkertaiset virheet viittaavat vahvasti siihen, että purkuhakemus on jäänyt suureksi osaksi lukematta. Lukematta jättäminen takaa hakemuksen hylkäämisen.

Huono perehtyminen purkuasiaan näyttäisikin olevan merkittävä syy lukuisiin virheellisesti tehtyihin hylkääviin päätöksiin. Kyse näyttää olevan laajasta, seurauksiltaan vakavasta asenneongelmasta. Asiaan näyttää liittyvän myös selvää tahallisuutta.

Tuomionpurkuasiat ovat usein juridisesti yksinkertaisia. Lain säännökset jättävät näissä tapauksissa vain vähän tulkinnan varaa purkuasian ratkaisemiseen. Useimmiten purkuhakemuksen laatinut asianajaja kykenee itse luotettavasti arvioimaan, mikä jutussa olisi lainmukainen ratkaisu. Kun kyse on yksityisen, yksittäisen hakijan hakemuksesta, yleinen havainto ja ihmetyksen aihe asianajajien keskuudessa on, ettei mikään tunnu riittävän tuomionpurkuun. Korkeimman oikeuden huono perehtyminen purkuasioihin selittää hyvin asianajajien kokemukset.

Hakemuksiin liittyvät ongelmat eivät koske vain purkuhakemuksia. Korkein oikeus jättää ottamatta käsittelyyn myös sellaisia valituslupahakemuksia, joiden kuuluisi valituslupa saada. Asiasta on jälleen sekä tilastollista että tapauskohtaista näyttöä. Vuosittain vain noin viisi prosenttia runsaasta kahdesta tuhannesta hakemuksesta saa valitusluvan. Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen Suomen valtiolle langettamien tuomioiden pohjalta tehdyn suuntaa-antavan laskelman perusteella korkein oikeus näyttäisi hylkäävän suurimman osan valituslupaan oikeuttavista hakemuksista.

Purku- ja valituslupahakemusten tilanteet ovat pitkälti samanlaiset. Kaksi tärkeintä muutoksenhakukanavaa on pahoin tukossa. Käytännöllisesti katsoen oikeusjärjestelmässämme ei tällä hetkellä ole toimivaa lainvoimaisen väärän tuomion korjausmekanismia.

Valituslupa- ja purkuhakemusten käsittelyn ongelmien samanlaisuus ei ole yllätys, koska samat henkilöt käsittelevät kumpiakin hakemuksia.

Kummankin hakemustyypin kohdalla voi usein nähdä, että korkeimmassa oikeudessa tehdään päätöksiä asiaselostusten pohjalta, joissa käsiteltävän jutun juridiikka on pahasti väärin. Syy ei ole ammattitaidossa, vaan siinä, että asiaan ei ole perehdytty.

Myös hakemusten läpimenoon vaikuttavat seikat ovat samanlaisia.

Ensimmäinen hakemusten läpimenoa koskeva sääntö on, että korkein oikeus ei hevin ota käsiteltäväkseen suuritöistä valitus- tai purkuasiaa. Niinpä perätöntä lausumaa koskevat purkuasiat ovat aliedustettuina käsittelyyn otettujen asioiden joukossa, koska perättömän lausuman toteen näyttäminen on käytännön kokemuksen perusteella vaikeaa ja työlästä.

Samaan suuritöisten tapausten kategoriaan perättömän lausuman kanssa putoavat myös useat muut oikeudenkäynneissä käytetyt epärehdit keinot. Myöskään sotkuisuutensa takia hankalia juttuja ei kelpuuteta jatkoon, vaikka sotkun aiheuttaja olisi joku muu kuin muutoksenhakija. Viimeksi mainituilla seikoilla on merkitystä kafkatuomioiden synnyssä.

Toinen sääntö on, että korkein oikeus tutkii hakemuksen tavallista huolellisemmin, kun sen kannalta merkittävä henkilöjoukko seuraa asiaa. Lukija varmaankin muistaa yhden jos toisenkin tiedotusvälineissä esillä olleen oikeudenkäynnin, jossa joku julkisuuden henkilö on ollut osallisena. Tällaisissa ja muissa julkisuutta saaneissa jutuissa valitusluvan saamisen todennäköisyys on jo eri suuruusluokassa, vaikka ei ole olemassa juridista perustetta, miksi hyväksymisprosentti olisi keskimääräistä viittä prosenttia suurempi.

Kunnollisen käsittelyn todennäköisesti saavat myös jutut, joihin kohdistuu laajaa ammatillista kiinnostusta tai joissa hakijana on oikeuslaitoksen omaa väkeä kuten esimerkiksi syyttäjä. Pahnan pohjimmaisina ovat yksin liikkeellä olevat tavalliset pulliaiset, joiden hakemukset jäävät ilman asiallista käsittelyä. Tämä on mahdollista, koska asiaan ei juuri liity paljastumisen vaaraa.

Tavallisen kansalaisen ja korkeimman oikeuden välisissä erimielisyyksissä korkeimman oikeuden oikeassa olemista pidetään itsestäänselvyytenä. Tavalliset kansalaiset eivät myöskään pysty juridisesti pätevällä tavalla argumentoimaan korkeinta oikeutta vastaan. Käytännössä tavallisiin kansalaisiin kohdistuvat oikeudenloukkaukset jäävätkin melkein aina piiloon.

Todelliset kafkatuomiot

Noin neljäsosa tuomionpurun hakijoista tekee uuden hakemuksen edellisen hakemuksen tultua hylätyksi. Tämä on koettu korkeimmassa oikeudessa ongelmaksi. Turhiksi katsottuja, vailla menestymisen mahdollisuuksia olevia hakemuksia on yritetty karsia poikkeuksellisella tavalla asettamalla avustajapakko niiden tekemiselle. Itse laaditun hakemuksen korkein oikeus hylkää suoralta kädeltä.

Hakemisen kustannukset ovat nousseet, mutta avustajapakkoa koskevan lain voimaantulolla ei ole ollut merkittävää vaikutusta hakemusten määrään. On ilmeistä, että hakijoiden vaikuttimet on ymmärretty väärin ja heidän lannistumattomuuttaan aliarvioitu.

Monen purkuhakemuksen kokemuksen omaavien hakijoiden kohdalla on lähes aina kyse vahvasti motivoituneista ihmisistä, sillä he ovat kokeneet vääryyttä joko aidosti tai kuvitellusti. Tämä tulee hyvin esiin hakemusteksteistä, joita ahdingossa olevat hakijat halukkaasti tarjoavat luettavaksi.

Samaan aikaan korkeimmassa oikeudessa tunnetaan ärtymystä siitä, että kielteisiä purkupäätöksiä "ei uskota". Tuomarien osalta ärtymyksen ymmärtää, jos he ovat mielestään tehneet esittelyaineiston edellyttämän ratkaisun. Tällaisessa tapauksessa mahdollista omaa vikaa voisikin etsiä esittelyaineistosta.

Kun korkeimmassa oikeudessa ollaan yhtä päättäväisiä kuin muutoksen hakijoiden joukossa, ei hakemusrumballe ole näköpiirissä loppua. Hakemuksen tultua tyrmätyksi hakija tekee uuden hakemuksen, korkein oikeus istuu aikaa voittaakseen hakemuksen päällä kunnes postittaa hakijalle uuden kielteisen ratkaisun ... . Hakijat eivät tiedä olevansa toivottomassa asemassa.

Usean hakemuksen tehneiden hakijoiden joukko on monen kirjava. Varmimmin siihen kuuluu, kuten aiemmin on kerrottu, lukuisa joukko epärehtien oikeudenkäyntien uhreja. Heidän kohtalonsa muistuttaa Oikeusjutun K:n kohtaloa: loputonta, turhaa, voimia kuluttavaa vetoamista vihamieliseen tuomioistuinlaitokseen väärän ratkaisun korjaamiseksi.

Nykyisillä valituslupa- ja tuomionpurkuhakemusten hylkäysprosenteilla ongelmat kasaantuvat edelleen. Tämä merkitsee kafkatuomioiden määrän vääjäämätöntä kasvua. Tämä merkitsee myös epärehtien keinojen käytön yleistymistä, koska laittomiin keinoihin syyllistyneitä ei laiteta vastaamaan teoistaan.

Väärän tuomion toimimaton korjausmekanismi merkitsee tuomioiden huonoa laadunvalvontaa. Tämä on ollut merkittävä syy, miksi tuomioiden laatu on ollut selvästi pohjoismaista tasoa alempana, kuten EIT:n tilastot osoittavat. Tilanne on jo tällä hetkellä niin vaikea, että jos sen korjaamiseen ryhdyttäisiin, kestäisi urakan loppuun saattaminen vuosikausia.

Toisaalta jos korjaustyöhön ei ryhdytä, on vaarana kansalaisten tuomioistuinlaitosta kohtaan tunteman luottamuksen olennainen väheneminen.
LISÄTIETOA ...